Цікаве про нас

9 988 0
  • +3
Цікаве про нас Створення освітнього середовища Марганецького ліцею
Цікаве про нас

Дітям цифрової епохи від найменших дошколят до студентів вишів зазвичай, цікавіше і комфортніше вчитися в інформаційно-освітньому просторі Інтернет, чим працювати з олівцем і папером. Сьогоднішня модернізація професійно-технічної освіти відповідно до запитів суспільства і індустріально-інноваційного розвитку економіки - це інтеграція в світовий освітній простір. Створення в Україні сучасної високоефективної системи освіти є одним з найважливіших умов для досягнення стратегічної мети, поставленої Європейським Союзом перед Україною для її входження в число найбільш конкурентоспроможних держав світу. Перехід до інформаційного суспільства змінює базові освітні орієнтири. Відбувається зміна в системі подання інформації від послідовного лінійного до мережевого. Новітні телекомунікаційні технології, що містять у своїй основі глобальні телекомунікаційні мережі та інтелектуальні комп'ютерні системи, відкривають для викладачів і учнів професійно-технічних навчальних закладів абсолютно нові можливості. Об'єднання таких систем і мереж вже сьогодні складає основу нової інфраструктури планети - інфосфери. Підготувати людину до активної і плідної життєдіяльності в інформаційному суспільстві – одне з головних завдань сучасного етапу модернізації системи професійно-технічної освіти. Розв’язання цього питання неможливе без формування інформаційної культури учнів, модернізації змісту і технологій навчання, які б відповідали сучасним освітнім пріоритетам, диференціації навчально-виховного процесу для найбільш повного розвитку схильностей і здібностей особистості, задоволення її запитів і потреб, розкриття її творчого потенціалу. У системі професійно-технічної освіти ми наблизились до серйозних революційних перетворень. Заочна освіта майже практично себе вичерпала, вечірнє навчання також не має підтримки в більшості навчальних закладів їм на зміну приходить дистанційне навчання, що передбачає входження в систему внутрішніх європейських і світових навчальних освітніх закладів. Навчаючись в одному з таких дистанційних центрів, можна вивчати курси у навчальних професійно-технічних закладах інших країн. Це дасть змогу одержати диплом віртуального професійного освітнього навчального закладу, сертифікованого і визнаного в усьому світі. У процесі становлення інформаційного суспільства отримує новий виток протиріччя, яке завжди існувало між фундаментальною освітою і професійним навчанням. Орієнтація на вузьких професіоналів відображає рівень розуміння соціальної захищеності особистості в попередні десятиліття. Нині ситуація змінюється. Знання та професіоналізм, а разом з ними благополуччя і успіх як призначення високих ступенів освіти все більш поступаються розвитку творчих сил і здібностей особистості. У міру переходу від розвитку, заснованого на використанні переважно людських здібностей до фізичної праці, до розвитку, заснованого на використанні культурного та інтелектуального потенціалу особистості, роль освіти безперервно зростає і стає домінуючою. Реально захищеним в соціальному відношенні може бути лише широко освічена людина, здатна гнучко перебудовувати напрям і зміст своєї діяльності в зв'язку зі зміною технологій або вимог ринку. Специфіка нової системи професійно-технічної освіти повинна проявлятися в тому, що вона повинна бути здатна не тільки озброювати знаннями учня, але і формувати потребу в безперервному самостійному оволодінні ними, вміннями і навичками самоосвіти. Це стає особливо очевидним з розвитком "освіти на все життя", яке повинно стати більш фундаментальним і універсальним. Першорядну роль тут мають відігравати дисциплінарні та міждисциплінарні курси, які містять найбільш фундаментальні знання, які є базою для формування загальної і професійної культури, швидкій адаптації до нових професій, спеціальностей та спеціалізації. Отже, мова йде про такі знання, які, по-перше, здатні формувати широкий, цілісний, енциклопедичний погляд на сучасний світ і місце людини в цьому світі; по-друге, дозволяють подолати предметну роз'єднаність і ізольованість. Професійно-технічна освіта повинна в підсумку стати таким соціальним інститутом, який був би здатний надавати людині різноманітні набори освітніх послуг, що дозволяють вчитися безперервно. Сучасні ІКТ створюють реальні можливості для їх використання в системі освіти з метою розвитку творчих здібностей людини. Саме з новими технологіями сьогодні зв'язуються реальні можливості побудови відкритої професійно-освітньої системи, що дозволить кожній людині вибрати свою власну траєкторію навчання; докорінної зміни технології одержання нового знання за допомогою більш ефективної організації пізнавальної діяльності учнів в ході навчального процесу на основі такої найважливішої дидактичної властивості комп'ютера, як індивідуалізація навчального процесу при збереженні його цілісності за рахунок програмного забезпечення і динамічної адаптованості навчальних програм єдиного освітнього середовища. Сучасний рівень розвитку ІКТ дає підставу сьогодні говорити про реальну можливість створення глобальної системи дистанційної професійно-технічної освіти, що дозволить на основі нових інформаційних технологій забезпечити ефект безпосереднього спілкування між викладачем і учнем, що завжди було перевагою і відмінністю очного навчання, незалежно від того, на якій фізичній відстані вони знаходяться один від одного. У світлі цих вимог педагогічний колектив Марганецького професійного ліцею поставив перед собою завдання шукати і реалізовувати нові підходи до навчання, виховання, серед яких важливу роль відіграє дослідно-експериментальна робота. Саме через впровадження дослідно-експериментальною діяльністю розв’язується головне завдання: навчання учнів через самостійні відкриття, їх активна участь у процесі навчання, адекватна оцінка власних досягнень, і як результат – навчити учнів як вчитися і як мислити, як застосовувати знання для розв’язання будь-якої життєвої або виробничої проблеми. Педпрацівники Марганецького ліцею взяли участь в інноваційному проекті лабораторії електронних навчальних ресурсів Інституту ПТО НАПН України: «Проектування інформаційно-освітнього середовища професійно-технічних навчальних закладів» у контексті розроблення електронних підручників нового покоління за професією «Штукатур». Ознайомитися з інноваційною розробкою можна, зайшовши в інформаційне освітнє середовище професійно-технічної освіти Дніпропетровської області (http://dp.ile.pto.itdev.org.ua). Мета спільної експериментальної роботи полягає у впровадженні електронного підручника за професією «Штукатур», здатного адаптуватися до індивідуальних здібностей учня. Особливістю розроблення цього підручника є застосування методу особистісно-орієнтованого програмування, автором якого є Цікаве про насШевченко В.Л., основою якого є дидактичне моделювання тестів самоконтролю з роз’ясненнями на засадах причинно-наслідкових зв’язків. Тобто, при помилкових діях при відпрацюванні тестів самоконтролю, учню надаються роз’яснення в залежності від причин їх виникнення. Для розроблення такого електронного підручника на базі ліцею створена і працює творча, авторська група викладачів і майстрів виробничого навчання у складі: М.І. Перепьолкін - керівника дослідно-експериментальної роботи, директор ДПТНЗ «МПЛ», Т.В. Шершень - методист ДПТНЗ «МПЛ», координатор дослідно-експериментальну роботи, технічний редактор електронного підручника. Розробники дидактичних сценарії уроків і тестових завдань: Калюжний В.В. - керівник творчої Цікаве про насгрупи педагогів, старший викладач, викладач спецдисциплін будівельного профілю; Т.В. Сєдова - майстер виробничого навчання «Штукатурів» ІІ категорії 5 – го розряду, М.П. Мєднікова - майстер виробничого навчання «Штукатурів» ІІ категорії 5 – го розряду.
Робота ведеться спільно з працівниками лабораторії електронних навчальних ресурсів Інституту профтехосвіти НАПН України. Науковим керівником експерименту є Шевченко Віктор Леонтійович, координатором – Навчально-методичний центр професійно-технічної освіти у Цікаве про насДніпропетровській області який представляє методист Г.Ф. Козловський.
Розроблення електронного підручника та формування інформаційно-освітнього середовища Марганецького професійного ліцею здійснюється з використанням програмно-інструментальної платформи Moodle, яка має ряд наступних переваг:
• поширюється з відкритим вихідним кодом, що забезпечує можливість адаптації під особливості конкретного освітнього закладу, інтеграції з іншими ПТНЗ;
• дозволяє організувати навчання в активній формі, в процесі спільного вирішення навчальних завдань і взаємообміну знаннями;
• володіє широкими можливостями для комунікації: обмін файлами будь-яких форматів, розсилка, форум, чат, можливість рецензувати роботи учнів, внутрішня пошта й ін .;
• можливість використання будь-якої системи оцінювання (бальною, рейтинговою, вербальною);
• повна інформація про роботу учнів (активність, час і зміст навчальної роботи та ін.);
• відповідає загальноєвропейським стандартам і надає можливість вносити зміни без тотального перепрограмування;
• програмні інтерфейси забезпечують можливість роботи користувачам різного освітнього рівня, різних фізичних можливостей (включаючи інвалідів), різних культур.
Аналіз інформаційних ресурсів Інтернету і відгуків на форумах з проблем СДН показав, що найбільший інтерес серед Open Source систем має саме програмно-інструментальна платформа Moodle. Модульне об'єктно-орієнтоване середовище Moodle найбільш точно підходить під поставлені завдання предметного забезпечення, тому обрана в якості середовища розробки проекту навчально-освітнього порталу Марганецького професійного ліцею. Середовище Moodle дозволить учням вивчати навчальний матеріал в режимі віддаленого доступу, проходити тестування, отримувати оперативне роз’яснення на помилкові дії без збільшення педагогічного навантаження на викладача. За допомогою цього інструментарію авторський колектив викладачів ліцею може не лише створювати різні електронні програмно-педагогічні засоби, але й контролювати пізнавальну діяльність учнів та надавати їм on-line консультації. Цікаве про нас
Протягом І етапу роботи над проектом було розроблено пакет документів для надання ліцею статусу експериментального навчального закладу, проаналізовано склад педагогічних працівників, готових працювати над впровадженням інноваційних технологій, вивчено досвід їх роботи, видано наказ «Про створення творчої-авторської групи педагогічних працівників» і затверджено її склад. Це наукові керівники і кращі педагоги нашого ліцею. Складено графік роботи творчої групи, розподілено обов’язки між членами групи, опрацьовано джерельну базу з теми дослідження. Для проведення експерименту сформовано дві групи учнів за спеціальністю «Штукатур». Проведено вхідне анкетування учнів, викладачів і майстрів виробничого навчання ліцею. Анкетування показало зацікавленість учнів і педагогів в дослідно-експериментальній роботі і ефективність використання електронних підручника.Цікаве про нас Діаграма яскраво показує позитивну динаміку зростання знань учнів за результатами використання електронних посібників і підручників протягом трьох років.
За час проведення експерименту на базі ліцею пройшли два науково-методичні семінари за темою: «Дослідно-експериментальна робота як засіб виховання конкурентноспроможного фахівця» та «Організація дослідно-експериментальної роботи на базі професійно-технічного навчального закладу». При проведенні цих заходів методист ліцею ділилася досвідом з питання створення електронного підручника нового покоління. За підтримки НМЦ ПТО в Дніпропетровській області відбулася науково-практична конференція за темою: «Дослідно-експериментальна робота Марганецького професійного ліцею з створення електронного підручника нового покоління для системи ПТО за професією «Штукатур». На конференції був зроблений аналіз проведеної роботи та розподілені завдання по підготовці завершаючого етапу створення предметного забезпечення для професії «Штукатур». Силами викладачів авторської групи нашого ліцею розроблений навчальний предмет «Технологія штукатурних робіт». За запрошенням Національної Академії педагогічних наук України та Інституту Професійно-технічної освіти методист ліцею, Т.В. Шершень взяла участь у науково-практичній конференції «Науково-методичне забезпечення професійної освіти і навчання» де представила роботу творчої групи. Робота творчої групи продовжується до групи приєднуються творчі викладачі ліцею з метою створення методичного забезпечення для навчальних предметів, що вивчаються в ліцеї віртуальному, освітньому середовищі навчального закладу з допомогою представників Інституту професійно-технічної освіти НАПН України.Цікаве про нас
Ми вважаємо, що впровадження технології проектування інформаційного освітнього середовища, розробленій фахівцями лабораторії електронних освітніх ресурсів, перспективній і має впроваджуватися в кожному професійно-технічному навчальному закладі. Але, одночасно ми переконалися, створення такого середовища силами педагогів одного училища дуже складно. Тому дуже важливою є інтеграція зусиль декількох провідних училищ. Координатором такої інтеграції, безумовно, повинен стати НМЦ ПТО регіону.Методист ліцею Т.В. Шершень.скачать dle 10.6фильмы бесплатно

Shahinya_Tet Администраторы

Автор: Shahinya_Tet

Про автора: Методист МПЛ

Коментарів поки немає, додайте свій!